Omix Logo

Privacy- en cookieverklaring van Omix

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met:

Omix de Onderwijsplanners B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna tezamen te noemen: ‘Omix’)

Stromarkt 8 7411 PJ DEVENTER
T: 0570 56 35 55
E: info@omix.nl

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website (www.omix.nl) en onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en voor welke doeleinden wij dat doen, kunt u hieronder lezen.

Functionaris persoonsgegevens

Rudi ter Riet, rudi.ter.riet@omix.nl

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via een contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken en voor de hieronder aangegeven doeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Omix in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Omix gebruikt uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot en het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • ter uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • voor een optimaal aanbod gericht op de voorkeur van haar klanten en/ofwederpartijen;
 • voor levering van goederen en facturatie aan haar klanten en/of wederpartijen;
 • het bieden van een supportdesk voor haar klanten en/of wederpartijen;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor de hierboven genoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • IP-adres

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent en tot maximaal 36 maanden nadat u geen klant meer van ons bent, dit in verband met nog eventuele administratieve afwikkelingen. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren tot 36 maanden nadat u heeft aangegeven dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter dan geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt voor technische, functionele en analytische doeleinden. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar Omix of een derde partij.

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op onze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u veelal niet volledig gebruikmaken van functionaliteiten van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Uw rechten als betrokkene

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze functionaris persoonsgegevens (zie voor diens gegevens waaronder het e- mailadres hierboven). U ontvangt dan altijd binnen een redelijke termijn een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze functionaris persoonsgegevens. U ontvangt dan altijd binnen een redelijke termijn een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze functionaris persoonsgegevens. U ontvangt dan altijd binnen een redelijke termijn een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens – totdat u de beperking opheft – niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze functionaris persoonsgegevens. U ontvangt dan altijd binnen een redelijke termijn een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers ofderden zijn verwerkt. Mogelijk kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Omix. Als u bezwaar maakt zullen wij de gegevensverwerking moeten staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken..

Links naar andere websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van eventuele links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacy policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.